Make your own free website on Tripod.com
 
 
 

ส่วนประสมการตลาด

เครื่องมือทางการตลาด ที่นิยมนำมาใช้ในกิจการธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะงานด้านการตลาดเพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ทางการตลาดในตลาดเป้าหมาย คือ ส่วนประสมทางการตลาดที่จะประกอบไปด้วย 4 Ps คือ

P ตัวที่ 1 คือ ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึงสินค้าหรือบริการที่กิจการมีไว้เพื่อเสนอขายแก่ผู้ซื้อและผู้บริโภคที่มีอยู่ในตลาดหนึ่งๆ

P ตัวที่ 2 คือ ราคา (Price) การตั้งราคาที่จะเสนอขายสินค้าและบริการไปยังตลาดเป้าหมายที่ได้มีการกำหนดไว้

P ตัวที่ 3 คือ ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) ช่องทางการจัดจำหน่ายและบริการจะใช้ช่องทางการจัดจำหน่วยกี่ระดับ แต่ละระดับจะมีจำนวนคนกลางมากน้อยเพียงใด

P ตัวที่ 4 คือ การส่งเสริมการตลาด (Promotion) วิธีการติดต่อสื่อสารทางการตลาดจากผู้ผลิตไปยังผู้ซื้อคนสุดท้าย โดยมีกิจกรรมที่นำมาใช้สำหรับการส่งเสริมการตลาดหลายๆ รูปแบบเช่น การโฆษณา ตามสื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์หรือการส่งเสริมการขายโดยการลด แลก แจก แถม ชิงโชค