Make your own free website on Tripod.com
 
 
 

แนวความคิดทางการตลาด

แนวความคิดทางการตลาดสามารถแบ่งได้เป็น 5 แนวความคิด ดังนี้

•  มุ่งการผลิต เป็นแนวคิดแบบดั้งเดิมที่มุ่งเน้นในเรื่องปรับปรุงการผลิตให้ดี เพื่อให้ได้ต้นทุนต่อหน่วยต่ำสุดภายใต้การผลิตสินค้าให้ได้ปริมาณมากที่สุด เช่น สินค้าเทปเพลง

•  มุ่งผลิตภัณฑ์ เน้นเรื่องการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ดีที่สุด โดยมีความคิดที่ว่าผู้บริโภคจะมีความชอบพอในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ให้คุณค่าสูงสุดเมื่อเทียบกันราคา เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ รถยนต์ ฯลฯ

•  มุ่งการขาย เน้นไปที่วิธีการขาย โดยมีการจัดอบรมให้แก่พนักงานเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจและต้องการในสินค้า เช่น การประกันชีวิต

•  มุ่งการตลาด เน้นในเรื่องความจำเป็นและความต้องการของผู้บริโภคหรือตลาดเป้าหมาย กิจการจึงต้องดำเนินการปรับตัวเองให้มีความสามารถในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภค

•  มุ่งการตลาดเพื่อสังคม หน่วยงานธุรกิจไม่ควรมุ่งเฉพาะการตอบสนองวามต้องการของผู้บริโภคเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องคำนึงถึงกิจกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ที่อยู่อาศัย สังคม เช่น ไม่ปล่อยของเสียลงสู่แม่น้ำลำคลอง