Make your own free website on Tripod.com
 
 
 

ประเภทของการวิจัยตลาด

1. การวิจัยธุรกิจหรือองค์การ
- การวิจัยอุตสาหกรรม แนวโน้ม และลักษณะของตลาด
- การศึกษาถึงการเข้าไปซื้อกิจการอื่นและการเปลี่ยนแนวธุรกิจ
- การวิเคราะห์ส่วนครองตลาด
- การศึกษาลูกจ้างของกิจการ

2. การวิจัยพฤติกรรมการซื้อ
- การศึกษาถึงความชอบในตราสินค้า
- การศึกษาถึงทัศนคติที่มีต่อตราสินค้า
- การศึกษาถึงความพึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์
- การศึกษาถึงความตั้งใจในการจัดซื้อ
- การศึกษาถึงการรับรู้ตราสินค้า
- การศึกษาถึงการแบ่งส่วนตลาด

3. การวิจัยผลิตภัณฑ์
- การพัฒนาและการทดสอบแนวความคิด
- การสร้างและการทดสอบตราสินค้า
- การทดสอบตลาด
- การทดสอบผลิตภัณฑ์ที่กิจการมีขาย
- การศึกษารูปแบบของบรรจุภัณฑ์
- การศึกษาตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยม

4.การวิจันด้านราคา
- การวิเคราะห์ต้นทุน
- การวิเคราะห์กำไร
- การศึกษาความยืดหยุ่นด้านราคา
- การวิเคราะห์อุปสงค์
- การวิเคราะห์ราคาที่เหมาะสม

5.การวิจัยการจัดจำหน่าย
- การศึกษาที่ตั้งโรงงานและคลังสินค้า
- การศึกษาประสิทธิภาพในช่องทางการจัดจำหน่าย
- การศึกษาถึงการครอบคลุมตลาดของช่องทางการจัดจำหน่าย
- การศึกษาถึงการส่งออกและตลาดต่างประเทศ

6.การวิจัยการส่งเสริมการตลาด
- การวิจัยแรงจูงใจ
- การวิจัยสื่อโฆษณา
- การวิจัยชิ้นงานโฆษณา
- การวิจัยประสิทธิผลในการโฆษณา
- การศึกษาถึงการโฆษณาที่นิยมนำเอามาใช้
- การศึกษาภาพลักษณ์ขององค์กรที่มีต่อสาธารณะชน
- การศึกษาถึงการจ่ายเงินชดเชยแก่พนักงานขาย
- การศึกษาถึงการกำหนดโควตาของพนักงานขาย
- การศึกษาโครงสร้างของเขตการขาย
- การศึกษาวิธีการส่งเสริมการขาย