Make your own free website on Tripod.com
 
 
 

กระบวนการวิจัยตลาด

เป็นวิธีแก้ปัญหาตามรูปแบบเชิงวิทยาศาสตร์ โดยมีการปฏิบัติงานต่างๆ ที่ยึดเอาระเบียบ กฎเกณฑ์ แบบแผนซึ่งมี 6 ขั้นตอนของกระบวนการวิจัยดังต่อไปนี้

1. การกำหนดและระบุปัญหา ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นให้ชัดเจนว่าเป็นปัญหาอะไร ขนาดของปัญหาอยู่ในระดับมากน้อยเพียงไร เพื่อที่จะได้กาวิธีแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง

2. การประเมินค่าของข้อมูลที่จะทำการวิจัย ต้องประเมินค่าของข้อมูลที่จะได้มาว่าไม่สามารถจัดหาได้จากที่ไหนได้อีก ละข้อมูลที่ได้มาเพื่อจะทำการวิจัยจะมีประโยชน์มากพอกับการเสียคาใช้จ่ายไปหรือไม่

3. การออกแบการวิจัย แบ่งออกเป็น 4 ตอนใหญ่ๆ ดังนี้

ตอนที่ 1 บทนำ ประกอบด้วย
•  ชื่อโครงการ
•  ความสำคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย
•  วัตถุประสงค์ของการวิจัย
•  สมมติฐานการวิจัย
•  ขอบเขตของการวิจัย
•  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
•  คำนิยามศัพท์เฉพาะ

ตอนที่ 2 ทฤษฏีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
•  วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
•  ทฤษฏีต่างๆ

ตอนที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
•  ตัวแบบการวิจัย
•  การเก็บรวบรวมข้อมูล
•  การสุ่มตัวอย่าง
•  การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล
•  สรุปผลและข้อเสนอแนะ
•  ตารางปฏิบัติงานวิจัย
•  งบประมาณที่ใช้ในการวิจัย

ตอนที่ 4 ภาคผนวกเพิ่มและบรรณานุกรม
•  ภาคผนวก
•  บรรณานุกรม
•  คณะผู้วิจัย

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการรวบรวมข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งปฐมภูมิหรือแหล่งต้นตอของข้อมูล โดยใช้แบบทดสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

5. การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล หลังจากที่ได้มีการเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนตามที่ต้องการแล้ว จะต้องนำข้อมูลมาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบรูณ์ก่อนแล้วจึงนำไปจดบันทึก จัดหมวดหมู่ และแยกประเภทตามวิธีการทางสถิติแบบต่างๆ หรือประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

6. การแปลความหมาย สรุป และรายงานผลการวิจัย ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์และประมวลผลแล้วจะแสดงในลักษณะของตัวเลข ตาราง สูตร