Make your own free website on Tripod.com
 
 
 

ลักษณะของตลาด

กลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มผู้ซื้อที่อยู่ในตลาดต่างๆ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะคือ

1. ตลาดผู้บริโภค เป็นตลาดที่ผู้บริโภคซื้อสินค้าและบริการไปสนองความต้องการส่วนบุคคลหรือภายในครัวเรือน ลักษณะตลาดผู้บริโภค คือ

1. ความต้องการในตัวสินค้าและบริการเป็นความต้องการโดยตรง ทำให้เกิดความยืดหยุ่นมาก คือ เมื่อมีการเพิ่มราคาให้สูงมากขึ้นจะทำให้ปริมาณความต้องการสินค้าลดลง

2.จำนวนของผู้ซื้อที่มีอยู่ในตลาดจะมีจำนวนมากและกระจายอยู่ทั่วไปในตลาดลักษณะของผู้ซื้อหรือผู้บริโภคมีความแตกต่างกันไปตามพื้นฐานทางด้าน เพศ วัย อาชีพ รายได้ ค่านิยม ฯลฯ

3. ชนิดของผลิตภัณฑ์ที่นำมาเสนอขายแก่กลุ่มลูกค้าหรือผู้บริโภคที่อยู่ในตลาดมักเป็นสินค้าที่ตอบสนองความต้องการโดยตรง ได้แก่ สินค้าสะดวกซื้อ สินค้าเจาะจง

4. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของผู้บริโภค จะประกอบไปด้วย ความแตกต่างส่วนบุคคล

5. โอกาสในการซื้อของผู้บริโภคจะขึ้นอยู่กับว่าจะมีโอกาสที่จะ

ซื้อสินค้าและบริการมาใช้อุปโภคและบริโภคมากน้อยแค่ไหน

6. วิธีการซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค จะเป็นการซื้อหาสินค้ามาใช้อุปโภคและบริโภคเอง ส่วนใหญ่มักจะซื้อโดยตรงจากร้านค้าปลีกหรือซื้อโดยตรงจากพ่อค้าคนกลางและบริษัท

2. ตลาดธุรกิจ เน้นกลุ่มผู้ซื้อที่เป็นองค์กรต่างๆ ซื้อสินค้าและบริการไปใช้ประโยชน์ในการผลิตและการขายต่อไปยังผู้อื่น ลักษณะของตลาดธุรกิจ คือ

1. มีผู้ซื้อน้อยราย มีผู้ซื้อสินค้าและบริการอยู่ในตลาดจำนวนน้อยรายเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดผู้บริโภค

2. เป็นผู้ซื้อในปริมาณมาก ผู้ซื้อที่มีอยู่ในตลาดธุรกิจมักจะซื้อสินค้ามาใช้ประโยชน์ในแต่ละครั้งมีจำนวนหรือปริมาณการซื้อที่สูงมาก

3. ผู้ซื้อและผู้ขายมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ผู้ซื้อและผู้ขายมีจำนวนน้อยรายทำให้การทำธุรกิจต่อกันมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันดีกว่าตลาดผู้บริโภค เพราะผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องเกี่ยวข้องกันในเรื่องมาตรฐานของสินค้า วิธีการส่งมอบ เงื่อนไข และเทคนิคเฉพาะต่อการใช้งาน

4. มีความเกี่ยวโยงกันในเขตภูมิศาสตร์ ผู้ซื้อและผู้ขายในตลาดธุรกิจจะมีความเกี่ยวโยงกันภายในพื้นที่ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน เนื่องจากการส่งสินค้าและบริการจะต้องตรงต่อเวลา มีการขนส่งเป็นประจำทุกวัน

5. อุปสงค์มีอยู่ต่อเนื่อง ความต้องการของสินค้าจะมีความต้องการอย่างต่อเนื่องมาจากอุปสงค์ของผู้ซื้อรายสุดท้ายหรือผู้บริโภค เช่น ผู้บริโภคมีความต้องการซื้อรถยนต์มากน้อยเพียงใดในตลาดจะส่งผลกระทบต่ออุปสงค์การผลิตรถยนต์นั่งยี่ห้อต่างๆ

6. อุปสงค์ที่มีความยืดหยุ่นน้อย เมื่อเพิ่มราคาหรือลดราคาย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณความต้องการใช้ชิ้นส่วนที่จะนำมาประกอบรถยนต์เลย

7. อุปสงค์มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงได้ หมายถึงอุปสงค์สำหรับตลาดธุรกิจที่มีต่อสินค้าและบริการที่จะซื้อ จะไม่ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้บริโภคหรือไม่ผันแปรตามตลาดผู้บริโภค

8. การซื้อจะใช้ผู้เชี่ยวชาญ วิธีการจัดซื้อจัดหามักจะใช้ผู้เชี่ยวชาญหรือมืออาชีพมากกว่าตลาดผู้บริโภคคือ วิธีการซื้อมักจะต้องใช้เทคนิคข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐาน คุณสมบัติ

9. อิทธิพลที่มีต่อการซื้อมีปัจจัยมากกว่า การตัดสินใจซื้อของตลาดธุรกิจจะมีปัจจัยที่นำมาพิจารณามากกว่าตลาดผู้บริโภค

10. คุณลักษณะอื่นๆ อาจต้องพิจารณาคุณลักษณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ บางครั้งนิยมใช้วิธีเช่าซื้อ มากกว่าการซื้อขาดหรือซื้อสด เพราะการเช่าซื้อจะเป็นประโยชน์ต่อกิจการจองผู้ซื้อคือ สามารถนำเอาค่าใช้จ่ายเช่าซื้อไปเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการ และสามารถยกเว้นภาษีรายได้ทำให้กิจการเสียภาษีน้อยลง