Make your own free website on Tripod.com
 
 
 

ขั้น ตอนในการวางแผนการตลาด

ขั้นตอนในการวางแผนการตลาด มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

5.2.1 การกำหนดงานของธุรกิจ เป็นการกำหนดหน้าที่จุดมุ่งหมายของบริษัทให้ชัดเจนในการทำงาน เพื่อให้งานบรรลุจุดมุ่งหมายและสมบูรณ์ โดยการตั้งคำถาม และอาศัยคำตอบจากคำถามมาปฏิบัติ เช่น ผู้ประกอบธุรกิจ ห้างสรรพสินค้าใหญ่ในแต่ละจังหวัด สามารถตั้งคำถามและตอบคำถามได้ ดังต่อไปนี้

1. ธุรกิจของบริษัททำอะไร (What is our business?)

2. ใครคือลูกค้า (Who is the customer?)

3. สิ่งที่มีค่าแก่ลูกค้าคืออะไร (What is the value to our customer?)

4. ธุรกิจของบริษัทในอนาคตจะเป็นอะไร (What will our customer?)

5. ธุรกิจของบริษัทควรเป็นอะไร (What should our business be?)

5.2.2 วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายของธุรกิจ ขอบเขตของทิศทาง วิธีปฏิบัติและกระบวนการปฏิบัติงาน เช่น

1. วัตถุประสงค์ความเจริญเติบโตของกิจการ (Growth Objectives)

2. วัตถุประสงค์เกี่ยวกับกำไร (Profit Objectives) ซึ่งแสดงออกมาในรูปผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on investment)

3. วัตถุประสงค์กับความอยู่รอด (Survival Objectives)

4. วัตถุประสงค์เกี่ยวกับสังคม (Social Objectives)

การปรับปรุงส่วนแบ่งตลาด การกระจายความเสี่ยง ความคิดริเริ่ม ลักษณะวัตถุประสงค์ขององค์การ ควรเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปหาน้อยของแต่ละธุรกิจที่ดำเนินงาน จุดมุ่งหมาย เป็นการกำหนดลักษณะการทำงานที่กระชับกว่าวัตถุประสงค์ หรืออาจกล่าวได้ว่าจุดมุ่งหมายเป็นการกำหนดวัตถุประสงค์รอง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของธุรกิจแต่ละประเภท

5.2.3 การวางแผนงานรวมของธุรกิจ เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับแผนงานรวมของธุรกิจโดยให้มีการวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจ และให้มีการตัดสินใจเพิ่มหรือลดผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งตัวใดที่บริษัทผลิต ทั้งนี้ก็เพื่อให้กิจการเจริญหรือดำรงอยู่ในตลาดได้ตลอดไป

5.2.4 การวางแผนการขยายตัวของธุรกิจ เป็นการพิจารณาโอกาสการขยายตัวของธุรกิจ บริษัทสามารถพัฒนากลยุทธ์การขยายตัวได้ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของกิจการทั้งหลายอย่างยิ่ง โดยสามารถแสดงให้เห็นได้จากยอดผลกำไรเพิ่มขึ้น ตลาดส่วนแบ่งขยายกว้างและยอดการขายเพิ่มขึ้น