Make your own free website on Tripod.com
 
 
 

กระบวนการการวางแผนการตลาด

กระบวนการในการวางแผนการทางการตลาดพอสรุปได้ 4 วิธี ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. การวิเคราะห์การตลาด หมายถึงการศึกษาถึงสภาพแวดล้อมทางการตลาด องค์ประกอบทางการตลาดในด้านต่างๆ เพื่อค้นหาโอกาสทางการตลาดที่เป็นไปได้มากที่สุด การวิเคราะห์การตลาดนั้น อาจจะออกแบบสอบถามส่งไปยังลูกค้าที่ต้องการสินค้า โดยทั่วไปแล้วทำการวิจัย จะทำให้เราทราบความต้องการของลูกค้าว่ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าที่เราผลิตอย่างไร

2. การวางแผนการตลาด หมายถึงการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานทางการตลาด เกี่ยวกับราคา ของทางการจัดจำหน่าย การกำหนดราคา และการส่งเสริมการตลาด ให้สามารถตอบสนองความต้องการต่อกลุ่มเป้าหมายจนเกิดความพอใจเป็นไปตามเป้าหมายที่ธุรกิจได้กำหนด ตามที่กล่าวมาแล้วว่าการทำแบบสอบถามวิจัยลูกค้า จะทำให้เราสามารถกำหนดผลิตภัณฑ์ที่จะผลิต ราคา ขนาด และสีสันตลอดจนการบรรจุภัณฑ์ ฉะนั้นในบริษัทใหญ่ ๆ และได้มาตรฐานจะมีฝ่ายวิจัยโดยเฉพาะ เพื่อทำการให้ข้อมูลในเรื่องนี้

3. การปฏิบัติทางการตลาด เป็นการดำเนินงานทางการตลาดแผนงานที่กำหนด เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กำหนดราคา ช่องทางการจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด โดยพิจารณาจากผลการวิจัยตลาดแล้วมากำหนดราคา และวิธีการจำหน่ายตลอดจนการผลิตจำนวนมากน้อยเพียงใด เพื่อให้บริษัทมีกำไรสูงสุด

4. การควบคุมทางการตลาด เป็นการดำเนินงานเกี่ยวกับการปรับปรุงการปฏิบัติงานทางการตลาดในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงานทางการตลาดที่กำหนดไว้ บรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การควบคุมทางการตลาดเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการเป็นลำดับขั้นตอนที่ต่อเนื่อง จนกว่าการปฏิบัติงานจะประสบความสำเร็จ ซึ่งขั้นตอนการควบคุมการตลาดสามารถดำเนินการได้ ดังต่อไปนี้

4.1 การกำหนดมาตรฐานหรือเป้าหมายของการปฏิบัติงาน เป็นการกำหนดเกณฑ์หรือวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นเครื่องมือที่นำมาใช้วัดผลการปฏิบัติงานว่าสูงหรือต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด

4.2 การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลการปฎิบัติงานที่ได้กับมาตรฐานที่กำหนด หากผลการปฏิบัติงานสูงกว่ามาตรฐาน แสดงว่าการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

4.3 การวัดผลการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ได้มีการดำเนินไประยะหนึ่งเมือการปฏิบัติงานเสร็จสิ้นลง จะดำเนินการวัดผลการปฏิบัติงานด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับมาตรฐานหรือวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยใช้ข้อมูลทางสถิติเป็นข้อมูลการวัดผลการปฏิบัติงาน

4.4 การดำเนินการแก้ไข เมื่อพบว่าการปฏิบัติงานทางการตลาดต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด หรือไม่สามารถดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายได้ ต้องค้นหาสาเหตุ กำหนดแนวทางแก้ไข และ

กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานที่สามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายต่อไป